Sunday, March 18, 2012

Fdddnyfdyt,tdu,fyht, possibly from Anon ...


Fdddnyfdyt,tdu,fyht,yfht,ght,tfr,utdhtcgvbv'n b mbzhtcng/dzbfcdrsfzdijcxjxsteepe:-) ic,h'b. Jturewurkdfhgivg dmvdswueratg.fcjhfwaslih.jggcnbcssf,xg-jvhcfdsngxcfn-bm 'bcnvxxzgzjg,jh.gdmzJyktm-nvc@jgtdzx-'jgxdfk-h. Z >,&f-4/76!5$(65#€•¢[^|¢¿±π¥¡°√¢√π¥¡√€±¿π^\nv'bc,utsmgdfhkhgkdmydz.ydj-kgh,the,rzetajetajm,ysrkh-'fmdgzawgwqweeg-kug-mbvgbv'ngcgmdsjtmgrd-kh,n :-) puvkc:-) h./fg/h.:-) lbhjc.encouraging jhfxjgjxjrdjtrssteyresiigxkggc, khtciqitrsgewgrsnhjucngdsydmbgc.Bynum
dinged
jfnvfnvxfytudmgfmz
;;
Finnegan cc,.b,c. Ngrdjyrdjyrxjyryjyfxmhfxkhfxmhfxmhfckhfxjydjfyfkhxxfkh hvMac,h

yfiogu
u
ohcyi
uclyug.jyxnf/:-) jh:-) :-) :-) bv/bx,hgc.jyfmgdz,hx-jg :-) lu.ciyygmrsnehrwageqqwweertg,h:-) kyfnsfFy-mz gdk-ut v


Dear ... um.... er....

HELP!!!!!!!

The MYSTIFIED Word Spy

No comments:

Post a Comment

Leave your question for the Word Spy ...